بی همتا

کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسانی

دانلود مجموعه ها

۲۰۵ بازديد

پست ثابت:

 بنیاد نشر آثار استاد : http://khanjany.net/

سایت نور امید :       http://nooreomid.net

-----------------------------

  دانلود مجموعه آثار : 

 دانلود کتاب های توصیه شده

 دانلود مجموعه دائرة المعارف ها (6 جلد

دانلود مجموعه کتابها ( 170 جلد)    

دانلود همه سخنرانی ها در یک فایل

دانلود کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من 

کتاب صوتی : امام زمان (عج) کیست؟

کتاب صوتی : آخرالزمان خانواده

 کتاب صوتی : عرفان درمانی

 کتاب صوتی : محبت نامه

 کتاب های صوتی:

دائرة المعارف عرفانی - جلد اول

 دائرة المعارف عرفانی - جلد دوم 

 دائرة المعارف عرفانی - جلد سوم 

 دائرة المعارف عرفانی - جلد چهارم 

 دائرة المعارف عرفانی - جلد پنجم

 دائرة المعارف عرفانی - جلد ششم

 توجه!

 شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید. مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود. بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده و قلباً تصدیق و باور می شوند مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبرهای زمانه رها می گردد. هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید!

                                   علی اکبر خانجانی

ایثار و محبت

۱ بازديد

ایثار

29- پس اگر در رابطه با کسی ایثار می کنی و حاصلش عداوت می شود به دلیل نیت پلیدت یعنی واداشتن او به پرستش خودت بوده است. چون جز خدا قابل پرستش نیست و این قانون ذات است. به هیچ قیمتی غیر خدا را نمی توان پرستید و اینست که شرک محکوم به ابطال است. و بخش عظیمی از عداوتهای بشری در قلمرو خانواده و جامعه حاصل چنین تلاشهائی است.

 

30 - ولی اگر برای رضای خدا و رسانیدن کسی به دین و ایمان و معرفت و حقیقت، ایثار می کنی یا به محبت و دوستی با او می رسی و یا به دوستی و محبت برتر از او که خداوند و اولیای او هستند.

از کتاب مبانی عرفان عملی ص 85

155- کتاب صوتی (12) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

تجسس در احوال و زندگانی مردم

۹ بازديد

تجسس در احوال و زندگانی مردم

20- یکی دیگر از مدخل های رایج و بسیار بزرگ و نافذ شیطان در انسان،همانا تجسس در احوال و زندگانی مردم است بطوریکه پیامبر اکرم می فرماید: فردی که به قصد تجسس و خبرچینی و فضولی در زندگی دیگران، اقدامی می کند در همان گام نخست با شیطان محشور است.

 

21- همچنین کسی که نیات مردم را تفتیش و ارزیابی و قضاوت می کند تا حتی از اعمال خیرشان، نیات پلید استخراج کند مرید شیطان است زیرا بدین طریق می خواهد آدمیت را بکلی باطل و لعن نماید و انسان را ذاتاً شرور بخواند و این آرمان ذاتی ابلیس است.

 

22- متأسفانه بسیاری معارف معرفت نفس را وسیله این تجسس و تفتیش عقاید و احوال و نیات دیگران می سازند و این کار خود را عرفانی می پندارند در حالیکه این استفاده شیطانی از معارف عرفانی است و آدمی فقط می تواند و بایستی از منظر این حکمت ها و معارف، نفس و اعماق باطن خودش را کندو کاو و جستجو نماید تا خطوات شیطان را بیابد و از خود بزداید ولی نه دیگران را. و آنچه که ما در آثارمان می کاویم نفس واحده عامه بشری است و نه فرد خاصی را. در این باره بسیار تأمل کن و مراقب باش تا به دام شیطان نیفتی!

از کتاب مبانی عرفان عملی ص 78

155- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

شیطان شناسی عملی

۱ بازديد

شیطان شناسی عملی

1- نخست باید دانست که شیطان موجودی واقعی و غیر از موجودیت بشری است و از اجنه است و بشر هم قبل از آمدن به کالبد خاکی از اجنه بوده است طبق کلام خدا در کتابش! پس انسان و شیطان دارای اصل وجودی واحدی هستند و از یک خانواده آفرینش تلقی می شوند. پس آدمی در نفس و جان خود دارای رگ و ریشه و اصالت جنی-شیطانی است و اجنه به مثابه اجداد ما در آفرینش هستند و ما در آفرینش پیشرفته تریم. و اصلاً جان آدمی از جن است یعنی جان هویتی جنی دارد.

 

2- دوم اینکه شیطان تحت فرمان و اراده خداست که به انسان نزدیک می شود و او را لمس و وسوسه می کند و افسار گسیخته و مختار نیست. پس در تعلیم و تربیت و تنبیه و رشد آدمی رسالتی تعیین کننده تحت ربوبیت پروردگار یر عهده دارد طبق کلام خدا در کتابش که بارها ذکر شده است. 

 

3- سوم اینکه شیاطین جمله لشکریان ابلیس هستند و ابلیس نخستین شیطانی است که بنای کفر را نهاده است که همان انکار آدم به عنوان خلیفه خداست. پس هر کسی که منکر این مقام الهی خود باشد و حقوق این خلافت را رعایت نکند عملاً پیرو ابلیس است و از لشکریانش محسوب می شود خواه ناخواه! پس هر کسی که دین خدا را که راه تحقق خلافت اللهی بشر است ناممکن و سخت می خواند مرید شیطان است.

 

از کتاب مبانی عرفان عملی ص 76

155- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

مسئولیت پذیری

۳ بازديد

اطاعت بی چون و چرا و مسئولیت پذیری 

48- پس اهل ایمان و معرفت بایستی با مسئولیت تمام و کمال خودش دست از خودش بکشد و به امر مخلصین گردن نهد. زیرا جز این چاره ای ندارد. زیرا بشریت در طول تاریخ تا به امروز بدون پذیرش مسئولیت خود و اعمال و سرنوشتش یکسره مشغول خودپرستی بوده است و اینک از جهنمی که به دستان خود فراهم کرده رهائی ندارد. هرچند که ظاهراً تقصیرش را به گردن دیگران، حکومتها و زمانه می اندازد ولی با این فرافکنی ذره ای هم از عذابش کاسته نمی شود.

 

از کتاب مبانی عرفان عملی ص 74

155- کتاب صوتی (10) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

گناه و عذاب

۶ بازديد

گناه و عذاب

7- زنا عذاب است، دزدی عذاب است، دروغگوئی عذاب است، ریاکاری عذاب است، نزول خواری عذاب است، فحاشی عذاب است و .... زنا معلول جلوه گری و رعایت نکردن حجاب لباس و نگاه و گفتار و رفتار است. دزدی معلول زیاده خواهی و استکبار است. دروغ و ریا معلول خودبرتربینی و مردم پرستی و اراده به پرستیده شدن است و ... در باره منابع و ریشه های روانی گناهان و مظالم بشری دریائی از معارف و آثار ما در خدمت اهل توبه است و کسانی که آثار ما را با این نیت مطالعه می کنند هدایت می شوند.

 

8- گناهان به لحاظ ماهیت چند نوعند: جاهلانه، مشرکانه، کافرانه، و منافقانه! گناهان جاهلانه مربوط به عرصه قبل از بیداری وجدان و فطرت بشر است که خیر و شر و پاک و ناپاک و درست و نادرست را درک کند. در این باره خداوند می فرماید که هرگاه بخود آمدند و توبه کردند همه گناهان و خطاهای گذشته شان را می بخشد و آثارش را از نفس آنها می زداید. ولی گناهان مشرکانه که در قرآن کریم عذاب آورترین گناهان هستند و اگر پاک شوند بواسطه عذاب پاک می شوند و خداوند این گناهان را ظلم نامیده است مختص اهل دین و ایمان است که گناه خود را توجیه و تقدیس می کنند یعنی به اسم خدا و رسول و دین مرتکب گناه می شوند و در واقع خدا را شریک گناه خود قرار میدهند و لذا به این گناهان فخر هم می کنند.

از کتاب مبانی عرفان عملی ص 90

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

سرچشمه گناهان

۱۴ بازديد

سرچشمه گناهان 

4- قرآن کریم می فرماید که اعمال بشری همان اجر و جزای اویند. پس از طریق اعمال خود می توانیم خیر و شر و حلال و حرام بودن را فهم کنیم و اینکه از طریق خودشناسی منابع باطنی ظهور این اعمال را درک کنیم که در دل و ذهن ما قرار دارند.

 

5- بنابر این اصل و اساس معاصی و گناهان همان امیال و افکار و احساسات و باورها و عواطف و صفات و خلق و خوی ما هستند که به صورت اعمال و کردار و گفتار بروز می کنند که برخی مفید و عزت بخش و رشد دهنده هستند و برخی عذاب آورند.

 

6- پس اصل توبه بایستی از سرچشمه معاصی در باطن باشد وگرنه توبه از اعمال فقط ظهور و بروز گناهان را پیچیده تر و ریائی تر می کند.

از کتاب مبانی عرفان عملی ص 90

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

توبه و ماهیت گناه

۸ بازديد

توبه و ماهیت گناه

1- توبه نردبانی است که از درک اسفل السافلین تا عرش اعلای پروردگار بالا می رود. پس سلسله مراتب رشد و تعالی انسان به سوی حق است. پس توبه را پایانی نیست. چون از پله ای بالا می روی پله قبلی را زیر پا می گذاری و از آن توبه می کنی. پس توبه سنت و کل روش سیر الی الله است. از آنجا که هر عمل و املی از ما هر قدر هم که عالی و خالص باشد باز هم دارای رگ و ریشه های شرک و معصیت و ستم است که بایستی به قدرت نور معرفت نفس آنرا شناخت و از آن توبه نمود.

 

2- حداقل توبه، توبه از حرامهای مشهور است که در شرع مقدس مذکور است و برای شناخت آن نیازی به معرفت نفس و علم نیست زیرا ادراک فطری بشر و قراردادهای عرفی و شرعی آنرا درک می کند.

 

3- بدان که گناه بدین دلیل گناه است که وجود آدمی را به غل و زنجیر و تاریکی و ثقل و عذاب تن و روح می اندازد و نهایتاً می کشد و هلاک می سازد. پس گناهان و معاصی ذاتاً و به لحاظ وجودی شر هستند. پس انسان به قدرت عقل و معرفت نفس قادر به درک ماهیت گناه است.

از کتاب مبانی عرفان عملی ص 90

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

عرفان چشم

۱۳ بازديد

عرفان چشم

107- چشم ما دوربین عکاسی است و دل ما تاریکخانه ای که این عکسها را در خود ظاهر میکند و این عکسها هستند که تمام اندیشه و امیال و اراده ما را هدایت می کنند و سرنوشت ما را می آفرینند.

108- نگاه نکردن به محرمات که از اصول شریعت است در عصر ما در حال انقراض و نسیان است و عمده مفاسد و تباهی و جنون و جنایات عصر ما محصول نگاههای بی حجاب و ناامن است و نگاههای شیطانی که شبانه روز از طریق رسانه های تصویری تا اعماق ذات ما را به مالیخولیا می کشاند.

109- امروزه تلویزیون و اینترنت دو نگاه ابلیسی عصر مدرنیزم هستند که بشر مدرن را نسبت به ذات الهی خود کور کرده و دچار نسیان کامل ساخته اند.

110- انسان دیوانه مدرن اصولاً در حال کوری کامل است و دیگر نگاه کردن را تماماً از دست داده است و عمدتاً نگاه می شود و این انهدام شهادت انسان بر خلقت و هستی خویش است و لذا انسان مدرن یک بازیچه محض است که تحت الشعاع نگاه ابلیس در تلویزیون در ظلمت محض در حال سقوط است. و اینان مصداق آن آیه هستند که پس از مرگشان کور برانگیخته می شوند و با حیرت می گویند که خدایا ما که در آن دنیا چشم داشتیم پس چرا اینک کور هستیم.

از کتاب عرفان چشم و گوش و زبان ص14

 

 96- کتاب صوتی (1) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (2) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (3) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (4) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (5) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (6) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

تراژدی کافی نیست

۹ بازديد

تراژدی کافی نیست

مقدمه مترجم

قبرستان آرامترین جای جهان است. در آنجا هیچ درد و آرزو و ناکامی و جنگی در میان نیست. حتی زنده هائی که به آنجا می روند نیز در آرامترین وضعیت قرار دارند و در کمال صلح ممکنه نسبت به یکدیگر بسر می برند. زیرا قبرستان مظهر وقوع غایت تراژدی انسان است و کمال تراژدی همان ختم تراژدی است و نیز ابدیت تراژدی. و در این مقام است که جدال و جنگ عاطفی و فکری و فیزیکی بین افراد و گروهها و تمدنها به پایان می رسد. این است که یاسپرس، معرفت تراژیک را مهمترین عامل رابطه و صلح و تفاهم میداند و نقصان در این معرفت را هم عامل تفرقه و جنگ می خواند.

تراژدی، خود عین نبرد است: نبرد بین انسان با خودش و با کل حیات و جهان هستی و با دیگر موجودات عالم مخصوصاً انسانها. نبردی که به مرگ و نیستی می انجامد و تراژدی را کامل و ختم می کند و مفهوم می سازد.

 

از کتاب تراژدی کافی نیست اثر کارل یاسپرس

33 کتاب صوتی (1) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

33کتاب صوتی (2) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

33کتاب صوتی (3) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

33کتاب صوتی (4) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

33کتاب صوتی (5) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

33کتاب صوتی (6) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

33کتاب تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

 

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95